inbreidingsproject bestaande uit 35 appartementen en handelsruimte op begane grond en half-ondergrondse parkeergarages

Wonen op een unieke locatie, in een luxe-residentie “onder de kerktoren”.

Een woonproject dat tevens een meerwaarde biedt aan de gemeente Jabbeke, gezien het streven om de huidige functionele leegte van het binnengebied te omvormen tot een publieke ruimte en aldus te betrekken bij het dorpsplein.

De nieuwe site wordt ruimtelijk verbonden met het bestaand centrumweefsel door het bewerkstelligen van een visuele relatie met de kerkomgeving (zicht vanaf binnenplein).

Het nieuwe binnengebied biedt een kwalitatieve meerwaarde van het stedenbouwkundig gegeven, en zorgt voor een hogere belevingswaarde van het gemeentelijk centrum.

Het inbreidingsproject bevat een 35-tal zuid-west gerichte woongelegenheden, een splitlevelparkeergebouw met fietsenstal voor de bewoners, kleine privétuintjes bij de gelijkvloerse woningen, ruime terrassen bij de verdiepingswoningen en een publiek toegankelijk binnenplein, dat als atrium wordt uitgebouwd, een beschutte rustplaats met verrassend zicht op de kerk.

Het globale gebouwenvolume verwijst naar een analoog evenwicht van schaalgroottes als het bestaand gebouwenpatroon. In hoofdzaak worden 2 assen voorzien, enerzijds langs de Caverstraat, anderzijds langs de Dorpsstraat, met raakpunt op het Kerkplein. De 2 gebouwenvolumes worden in de Dorpsstraat bewust losgekoppeld om het binnengebied afhankelijker, transparanter en letterlijk toegankelijk te maken.

Precies op het raakpunt tussen de 2 stedenbouwkundige entiteiten wordt de toegang tot het binnengebied voorzien.

Een verbindingsluifel (over 2 bouwlagen) vormt de poortfunctie. In het binnengebied wordt een beperkte invulling voorzien gesitueerd op 2 assen, in hoofdzaak de as loodrecht op de Dorpsstraat, op het einde ombuigend naar de Caverstraat toe. Het eindstuk wordt bewust over het gelijkvloerse niveau “open” gelaten (overdekte galerij), zodat een groter diepteperspectief wordt waargenomen vanaf de Dorpsstraat.

Een doordachte materialenkeuze en het algemeen concept van de woonblokken met inspringende dakniveaus en terrasstroken ontkracht de indruk van massiviteit en overstijgt het banale idee van woonkazernes. De gelijkvloerse bouwvolumes onderscheiden zich van de woonfuncties op de verdiepingen door lichte verschuivingen en door een afwijkend materiaalgebruik.

Een 6-tal trappenhuizen, telkens voorzien van een hydraulische lift, zorgen voor een vlotte toegang tot de appartementen. Een zeer gevarieerd aanbod van plan-indelingen, hoofdzakelijk 2- en 3-kamer-appartementen, telkens voorzien van een zon-gericht terras, kwaliteitsvolle keukeninrichting, sanitaire installaties, verwarmingsinstallatie edm.

Een doordachte aanleg van het binnenplein met inbreng van groenstroken, voorziet enkel in een fiets- en voetgangersdoorsteek naar de Zwanestraat.